Privacy Policy


MULTI.engineering vindt jouw privacy belangrijk! Binnen onze organisatie gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld. 

Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

1. Wie contacteren in geval van vragen?

MULTI engineering group BV, Visserijkade 99, 4382 ZA Vlissingen, ingeschreven bij de KvK met nummer 63642492 is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
MULTI engineering group BV verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Europese privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

Onderstaande Privacy Verklaring geldt eveneens voor alle groepsmaatschappijen binnen de groep.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

De Verordening Algemene Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van kandidaten, werknemers, onderaannemers, klanten en leveranciers. Niet limitatief betreft het hier naam-, adres- en woonplaatsgegevens, CV’s, telefoonnummers, bedrijfsgegevens, …

Daarnaast werken wij ook met Google Analytics. We verzamelen gegevens die inzicht geven in het gebruik van de website. We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Er worden geen gegevens met Google gedeeld. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. We gebruiken de verzamelde gegevens niet voor advertentiedoeleinden.

4. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

Om onze dienstverlening of samenwerking te verbeteren

Om met u te kunnen communiceren

Om sollicitaties te kunnen verwerken, zowel voor onmiddellijke indienstname als voor samenwerking op een later tijdstip.

Om offertes te kunnen maken en te kunnen factureren

Om eventuele klachten te kunnen afhandelen.

Voor de bovenstaande verwerking baseren wij ons op het uitvoeren van een overeenkomst alsook deels op gerechtvaardigd belang.

Eventuele gedetailleerdere payrollinformatie wordt enkel verzameld met het oog op onze loonsadministratie en met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst en/of wettelijke plicht.

5. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens van kandidaten/sollicitanten worden 2 volledige kalenderjaren na het laatste contact door ons bijgehouden. Na het verstrijken van deze termijn van 2 jaar zult u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven.

Uw persoonsgegevens zullen in elk geval na een termijn van 5 jaar na uitdiensttreding uit onze systemen worden verwijderd.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

6. Wat zijn uw rechten?

| Recht op toegang en inzage 
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

| Recht op verbetering, verwijdering en beperking 
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
U kunt zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze payrolladministratie en de gegevens die wij op basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

| Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

| Recht van gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

| Recht op intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. Dit dient schriftelijke te gebeuren via brief of mail.

| Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

| Uitoefening van uw rechten
U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze administratie.
De Verantwoordelijke Privacy Beleid is Sabine Baecke, sabine.baecke@multi.engineering, tel: +32 (0)3 710.58.81.

| Klachten
Indien u na contact met onze Verantwoordelijke Privacy Beleid niet geholpen bent, hebt U het recht een klacht in te dienen bij de toepasselijke Privacycommissie,
Voor Nederland kan dit via https://autoriteitpersoonsgege...
Voor België kan dit via https://www.privacycommission....

7. Doorgifte aan derden

MULTI.engineering geeft persoonsgegevens enkel door aan derde partijen indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening en de eventuele contractuele band die daarbij ontstaat.

Bovenstaande derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze bovenstaande organisaties verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

1. Technische maatregelen

 Gebruik van virusscans, firewalls,…
 Wachtwoorden die regelmatig worden aangepast
 Beveiligde harde schijven
 Versleutelde e-mails
 Toegangsbeveiliging tot gegevens aan de hand van functieprofiel
 Werken op beveiligde server

2. Organisatorische maatregelen

 Welbepaalde personen hebben toegang
 Procedure voor incidentenbeheer
 Policy naar werknemers & medewerkers
 Infomomenten voor werknemers & medewerkers
 Vertrouwelijkheidsclausules

9. Cookies

| Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

Eigen cookies zijn cookies die de eigenaar van de bezochte website plaatst.

Cookies van derden zijn cookies die geplaatst worden door een andere organisatie dan de eigenaar van de website die u bezoekt. Hierbij kan gedacht worden aan cookies die aangemaakt wordt door een onderneming gespecialiseerd in de analyse van websites en aan de eigenaar van de website gegevens bezoekt over de bezoekersfrequentie op zijn site.

| Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs eigen cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen eigen cookies of cookies van derden zijn.

| Permanente cookies

Permanente cookies cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie en dus ook nadat u uw browser hebt afgesloten. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

| Sessie cookies

Sessie cookies cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

| Analytische cookies

Wij gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van bezoekers en om het gebruikersgemak van onze website te vergroten.

Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Voor analyses van het gebruik van onze website doen wij ook beroep op Google Analytics die daartoe eveneens gebruik maken van cookies.

| Cookies voor behavioural targeting en remarketing

Om u nog beter te kunnen informeren over onze producten en diensten gebruiken wij cookies die ons vertellen wat u hebt bekeken op onze website of voor welke producten en diensten u interesse kan hebben.

Wij gebruiken die gegevens ook voor onze reclamecampagnes op websites van derden. Indien nodig kunnen we ook gegevens krijgen over websites van onze marketingpartners waarop u onze advertenties hebt gezien. Daarvoor gebruiken wij “DoubleClick” dat deel uitmaakt van Google en Group M. Meer informatie over het gebruik van cookies van Google en Group M vindt u door het privacybeleid van Google en Group M op te vragen.

Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

| Cookies voor sociale media

Wanneer wij u voorstellen om content van onze website te delen op sociale netwerken, bvb facebook, dan kunnen die een cookie op uw toestel plaatsen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van de organisatie in kwestie.

Voor onze marketingcampanges op Facebook gebruiken wij de tool “Pixel”, waarmee een cookie dat door Facebook is aangemaakt, geïntegreerd wordt in sommige van onze webpagina’s. Met die piexel kan Facebook de handelingen van zijn gebruikers volgen vanaf een advertentie op het sociale netwerk naar een webpagina op onze website. Facebook zal nadien op zijn platform de gebruiker kunnen herkennen die de webpagina in kwestie heeft bezocht, diensten op maat verstrekken en meer gerichte reclames kunnen plaatsen. Die gegevensverwerking geldt overigens niet voor wie niet op Facebook zit. Lees meer over hoe Facebook gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt en over mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen in het Facebook-beleid inzake gebruikersgegevens.

| Uw toestemming

Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken, dien je die cookies te aanvaarden. Dat kan via je browserinstellingen; of door ons “Privacy en cookie beleid” expliciet te aanvaarden bij je registratie; of door verder te surfen op de Website nadat je een “cookie waarschuwing” hebt gezien op de homepage bij het eerste bezoek aan de Website.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als je je toestemming wil intrekken (dit kan je op elk moment doen), kan je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen.

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.